alimentatie
   
naar paginabegin
een voorstel
voor een redelijke proportionele regeling
Niet alle huwelijken houden stand. Door stress, misverstanden, eigengereidheid of tegenslag blijken mensen soms na een enige tijd niet meer zo goed met elkaar te kunnen opschieten. Zijn ze gehuwd, dan kan het zijn dat ze, dikwijls na een min of meer lange moeilijke periode, uiteindelijk toch uit elkaar gaan. Dan moet er gedurende een redelijke tijd alimentatie worden betaald aan de ex-partner met het kleinste inkomen.
naar paginabegin
1. alimentatie voor de ex-partner
1. Alimentatie voor de ex-partner
De maximum periode voor het betalen van alimentatie aan de gescheiden partner zal maximaal even lang als de periode die beiden samen bij elkaar zijn geweest. Net zolang dus als de tijd waarin zij gehuwd waren en/of (gelukkig...) vrijwillig officieel samenwoonden.

bvb: heeft een huwelijk 5 jaar stand gehouden, dan zal de persoon met het hoogste inkomen alimentatie voor zijn ex-partner moeten betalen gedurende maximaal 5 jaar, te rekenen vanaf het ogenblik dat beiden uit elkaar gingen. Eventuele achterstallige bedragen (voor een mogelijke periode tussen de feitelijke scheiding en de definitieve regeling) dienen meteen te worden overgemaakt.

bvb: heeft een stel 4 jaar vrijwillig officieel samengewoond, en zijn ze daarna nog gehuwd geweest gedurende 3 jaar, waarna ze gescheiden zijn, dan duurt de alimentatieperiode maximaal 7 jaar.

Vrijwillig officeel samenwonen
Onder "vrijwillig officieel samenwonen" wordt een samenlevings-modus verstaan waarbij beide partners op hetzelfde adres gedomicillieerd zijn, en als een gehuwd koppel samenleven zonder officieel gehuwd te zijn. "Vrijwillig" betekent: niet gedwongen door bvb een noodtoestand, ramp, woningnood, edm...

De alimentatie wordt opgeschort
1. zodra de ontvangende partner opnieuw huwt of
2. vrijwillig gaat samenwonen (officieel op dezelfde domicilie) met een nieuwe partner (gedurende meer dan 183 dagen per jaar)
3. ...gedurende de periode dat de nieuwe partners gehuwd zijn of samenwonen, verhoogd met de eventuele daarbijhorende alimentatieperiode.

Wordt de poging tot samenleven met een nieuwe partner vroegtijdig be-eindigd, dan is de nieuwe partner normalerwijze alimentatie verschuldigd. Na afloop van die periode herneemt de alimentatieuitkering door de eerste partner voor de eventueel nog resterende duur van diens alimentatieperiode.

bvb: Wanneer ze scheiden in 2000 zijn A en B 18 jaar gehuwd. De omstandigheden bepalen dat B gedurende 18 jaar, tot in 2018, aan A alimentatie zal betalen.
In 2010 hertrouwt A met C, en de alimentatiebetaling door B aan A wordt opgeschort.
Na 3 jaar (in 2013) scheiden A en C, waarbij bepaald wordt dat C aan A alimentatie zal betalen gedurende 3 jaar, tot in 2016.
Vanaf 2016 hervat de alimentatiebetaling door B aan A voor de nog resterende periode tot in 2018.

naar paginabegin méér-inkomen
Het bedrag van de aan de ex-partner in totaal te betalen alimentatie kan nooit hoger zijn dan de helft van het meer-inkomen.
Meer-inkomen: definitie: het verschil tussen de helft van het theoretische gezinsinkomen (na de scheiding) en het inkomen van [de (ex-)partner met het laagste inkomen].
Het meer-inkomen is nul als beide ex-partners een even groot inkomen hebben.

Alle vermelde bedragen zijn netto bedragen, zowel de alimentatiebedragen als de inkomsten waarop ze berekend worden.

bvb: Een koppel is 6 jaar gehuwd geweest. De man heeft 2000 inkomen, vrouw 1200, samen zouden ze dus een gezinsinkomen hebben van 3200. Tijdens het huwelijk mocht worden verondersteld dat beiden elk over de helft daarvan, of over 1600 konden beschikken. Voor het deel van de vrouw bedraagt haar 'meer-inkomen' 1600 - 1200 of 400. De maximale alimentatie voor de ex-partner (= de vrouw), te betalen door de ex-echtgenoot, bedraagt de helft daarvan of 200 (gedurende de eerste 6 jaar na de feitelijke scheiding).

Indien na enkele jaren het theoretische gezinsinkomen verandert, doordat het inkomen van één of van beide ex-partners verhoogt of verlaagt, dan wordt de te betalen alimentatie opnieuw berekend volgens de nieuwe situatie, zo dikwijls als een gewijzigde inkomsten-situatie dat nodig maakt. De inkomsten van de ex-partners kunnen immers wijzigen in de jaren na de scheiding, zelfs kan de alimentatieplicht daardoor omkeren.

naar paginabegin 2. alimentatie voor kinderen
Als er kinderen zijn dan moet voor hen altijd een alimentatie-bedrag worden betaald aan de partner aan wie de kinderen zijn toegewezen, proportioneel voor de periode gedurende dewelke de kinderen bij die partner verblijven. De alimentatie-verplichting eindigt zodra het kind het recht op een eigen basisinkomen verwerft (18 jaar wordt).

bvb: Als de kinderen 11 maanden per jaar bij hun moeder verblijven, en één maand per jaar bij hun vader, dan zal de andere partner voor elke periode alimentatie betalen aan diegene bij wie de kinderen verblijven.

naar paginabegin kindsdeel
Het te betalen alimentatie-bedrag is afhankerlijk van het inkomen van de tot alimentatie-bijdrage verplichte persoon. Dat alimentatie-bedrag bedraagt per kind maximaal de helft van één kindsdeel van het inkomen van de betaler.
Eén kindsdeel is het inkomen van de betrokken persoon gedeeld door het aantal personen dat daarvan moet leven, dwz: het aantal kinderen te zijner laste + 1 (voor de betrokken persoon zelf).

bvb: Een gezin met 2 kinderen gaat scheiden. De man heeft een inkomen van 2000, de vrouw 1200 per maand. De kinderen verblijven per jaar 11 maanden bij hun moeder, en 1 maand bij hun vader.
De man draagt per kind 50 % bij van 2000/3. Hierin is 2000 zijn (maandelijks) inkomen, en 1/3e is de grootte van één kindsdeel. Zijn maandelijks te betalen alimentatie-deel voor de kinderen bedraagt dan 2000/3 x 50 % x 2 (voor 2 kinderen), of 666,66 gedurende 11 maanden.
Eén maand per jaar betaalt de vrouw: 50 % van 1200/3 per kind of 400 voor 2 kinderen.
NB: het maandelijks beschikbare budget voor de kinderen bedraagt in dit geval 666,66 (alimentatie-bijdrage van de vader) + 400 (alimentatie-bijdrage van de moeder) + de kinderbijslagen voor elk kind.

bvb: Als in dat gezin de vader ook extra alimentatie moet betalen voor zijn ex-partner, dan bedraagt dat bedrag (zie berekening hierboven): 200. In totaal zal hij dan 11 maanden per jaar 666,66 + 200 of 866,66 betalen voor ex-vrouw én kinderen, en één maand 200 (voor ex-vrouw alleen), zolang hij voor zijn ex-vrouw alimentatie is verschuldigd.

bvb: gezin met 3 kinderen, man heeft een inkomen van 2000: één kindsdeel is 2000/4 of 500. De alimentatie, te betalen door vader, bedraagt dan 250 per kind (= 750 voor de 3 kinderen).

Alimentatie-bedragen
een voorbeeld: (netto bedragen)
voor een (ex-)gezin waar de ex-partners elk een vervangingsinkomen van 850 netto hebben:
Voor de gescheiden partner dient geen bedrag verrekend te worden (meer-inkomen = 0).
Voor de eventuele kinderen:
- 1 kind: 50 % van 850/2 =212,50
- 2 kinderen: 50 % van 850/3 per kind = 283,33 voor 2 kinderen
- 3 kinderen: 50 % van 850/4 per kind = 318,75 voor 3 kinderen
- 4 kinderen: 50 % van 850/5 per kind = 340 voor 4 kinderen
- 5 kinderen: 50 % van 850/6 per kind = 354,16 voor 5 kinderen
(Kinderbijslag komt proportioneel toe aan de ouder aan wie de kind(-eren) zijn toegewezen)

naar paginabegin minder dan de helft
Het totaal als alimentatie te betalen bedrag kan nooit hoger zijn dan de helft van het totale netto inkomen van de alimentatie-betaler.

Alimentatieverplichting bestaat slechts voor ex-partners tov elkaar, en voor ouders tov hun minderjarige kinderen.
Dus niet voor andere familieleden tov elkaar (bvb: geen alimentatie-verplichting door een kind voor een ouder, door broer(s) of zus(sen) tov elkaar)

De alimentatieverplichting tov kinderen die verblijven bij de ex-partner houdt niet op als die ex-partner hertrouwt of met een nieuwe partner gaat samenwonen.

Alle vermelde bedragen zijn netto bedragen, zowel de alimentatiebedragen als de inkomsten waarop ze berekend worden.

Ontvangen of betaalde alimentatiegelden mogen dus NIET worden toegevoegd, resp. afgetrokken bij de bepaling van het bruto belastbare inkomen. Netto ontvangen of betaalde alimentatiegelden worden ook NIET in aanmerking genomen bij de bepaling van het extra basisinkomen waarop de betrokkene eventueel recht heeft.

naar paginabegin alimentatie en basisinkomen
Het ontvangen, resp. betalen van een [alimentatiebedrag voor de ex-partner] heeft een invloed op de berekening van de hoogte van het eventuele extra basisinkomen voor de betrokkene:
Berekening van het basisinkomen:
Het extra basisinkomen is gelijk aan: de helft van het verschil tussen [het modale inkomen] en [zijn of haar werkelijke inkomen].
1. het "werkelijke inkomen" is gelijk aan: [alle werkelijke bruto inkomsten, vermeerderd met alle verkregen bruto alimentatiegelden en verminderd met alle te betalen bruto alimentatiegelden].
2. Is het werkelijke inkomen kleiner dan het modale inkomen, dan heeft de betrokkene recht op een extra basisinkomen, berekend volgens de bekende regels.
Onder "alimentatiegelden" dient
in deze paragraaf te worden gelezen: [alimentatiebedragen voor ex-partners], NIET: [alimentatiebedragen voor kinderen] !!!

NB: netto ontvangen alimentatie-bedragen die reeds belast zijn in hoofde van uw ex-partner (resp. : van u) zijn belastingvrij voor u (resp. : voor uw ex-partner). Alleen voor de bepaling van het bruto basisinkomen worden de ontvangen bedragen (voor de ex-partner) evn terug omgerekend naar bruto bedragen.

naar paginabegin zie ook:

directe democratie   
naar paginabegin mail het adres van deze pagina aan je collega
typ zijn / haar e-mail-adres in:

Proportionele Democratie :
niemand wordt vergeten

vorige pagina print-vriendelijke versie www.prodemo.be/alimentatie.htm lees verder volgende pagina
 020903 020916 021002 030419 © 2003 JFCIPeeters